Правила приема

1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

2. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Терміни вступної кампанії

І хвиля

ІІ хвиля

Початок прийому заяв та документів

1 лютого

1 вересня

Закінчення прийому заяв та документів

28 лютого

30 вересня

Строки проведення вступних іспитів

1-27 березня

1-30 жовтня

Терміни зарахування

не пізніше 1 квітня

не пізніше 1 листопада

 

3. Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора;
 • копію паспорта та ідентифікаційного коду;
 • особовий листок з обліку кадрів (для працюючих має бути завіреним у відділі кадрів за місцем роботи);
 • автобіографію;
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра;
 • копію додатку до диплому;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів, або при їх відсутності реферат з обраної наукової спеціальності;
 • посвідчення про складення кандидатських іспитів та/або сертифікатів, що підтверджують володіння іноземною мовою на рівні не нижче В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (за наявності);
 • 4 кольорові фотографії (формат 3 х 4);
 • трудову книжку (за наявності) чи її копію, завірену у відділі кадрів за місцем роботи.

Паспорт та диплом про вищу освіту пред’являються особисто.

5. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

 • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • вступного іспиту з іноземної мови (на вибір англійська, німецька, французька) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти);
 • вступного іспиту з філософії.

6. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначаються додаткові вступні випробування (відповідно переліку, визначеному у п. 8).

7. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до відповідного вищого навчального закладу (наукової установи) протягом 12 місяців.

8. Прийом в аспірантуру здійснюється на підставі конкурсного відбору. Для конкурсного відбору до аспірантури використовується конкурсний бал, який вираховується як сума балів:

 • оцінки вступного іспиту з спеціальності – 0,5 ваговий коефіцієнт;
 • оцінки вступного іспиту іноземної мови – 0,25 ваговий коефіцієнт;
 • оцінки вступного іспиту з філософії – 0,25 ваговий коефіцієнт.

Форма проведення іспитів – усно. Результати іспитів оцінюються за 5 бальною шкалою.

Програми іспитів оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті ХГУ НУА.

8. Перелік вступних випробувань за спеціальностями:

Спеціальність

Іспити для вступників на підставі диплома магістра (спеціаліста)

за спеціальністю

Додаткові іспити для вступників, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань

051 Економіка

 

Економіка підприємства

Економічна теорія

054 Соціологія

Методологія соціологічного

пізнання

Загальна соціологія

035 Філологія

Екзамен з основної дисципліни наукової спеціалізації «Германські мови»

Загальне мовознавство

9. На підставі результатів конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення щодо зарахування / відмову в зарахуванні до аспірантури.

10. Зарахування до аспірантури проводиться наказом голови приймальної комісії, ректора ХГУ НУА у строки, встановлені в п. 2.

Прием по всем вопросам с 9.00 до 16.30, в субботу с 9.00 до 14.00.

Телефон отдела аспирантуры: 716-44-08, 2-88.

Начальник отдела НИР – Тюрина Дина Николаевна.

Проректор по НИР – Иванова Ольга Анатольевна.